grammateia.jpg
Αρχική Γραμματεία Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Καλούνται οι κάτωθι επιλεγέντες υποψήφιοι για το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών, που ανήκουν σε ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017:

Βέρρας Απόστολος του Ηλία
Γερούλης Αθανάσιος του Δημητρίου
Μίχα Λουκία του Λουκά
Μπαντάκ Γκιούλις του Χασήμ
Παππάς Δημήτριος του Χρήστου
Προύφα Σταυρούλα του Νικολάου
Σταυρακάκη Καλλιόπη του Εμμανουήλ
Φάκου Αναστασία του Βασιλείου

Δικαιολογητικά

1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης

2. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ)

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου: - του ιδίου και των γονέων/κηδεμόνων/τρίτων - του ιδίου και του/της συζύγου (για έγγαμους)

4. Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία να προκύπτει ο τρόπος εισαγωγής, το έτος πρώτης εγγραφής του αιτούντα, το διανυόμενο έτος σπουδών και ο συνολικός προβλεπόμενος αριθμός εξαμήνων φοίτησης

5. Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

6. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής

7. Αντίγραφο εκκαθαριστικού/ων σημειώματος/ων φορολογικού έτους 2015 από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., που θα αντιστοιχεί/ούν στο/στα ΑΦΜ που δηλώθηκαν στην αίτηση υποψηφιότητας

8. Ενημερωμένη-εντός του τελευταίου μηνός- εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης (Έντυπο Ε9): - του ιδίου και των γονέων /κηδεμόνων/τρίτων φυσικών προσώπων - του ιδίου και του/της συζύγου (για έγγαμους)

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος: α) δεν λαμβάνει, καθ’ όλη τη διάρκεια της εν λόγω υποτροφίας (1/10/2016 έως 30/6/2017), υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, από
οποιαδήποτε αιτία, ΑΔΑ: Ω8ΤΕ4653ΠΣ-ΔΒΡ 10/13 β) δεν είναι πτυχιούχος άλλου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, γ) δεν έχει λάβει μετεγγραφή, δ) δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση υποτροφίας, όπως προσδιορίζονται στο Κεφαλαίο Β΄ «Όροι και προϋποθέσεις» της παρούσης, ε) σε περίπτωση που καταστεί δικαιούχος της υποτροφίας, παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, μετά
την αποπληρωμή του συνολικού ποσού της υποτροφίας

10. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

Ειδικότερα για τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων απαιτούνται κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση του/της φοιτητή/τριας και στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Κ.Υ

Αθήνα 6 Ιουνίου 2017
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

 

Πρόγραμμα Εποπτειών Ιουνίου 2017

Το πρόγραμμα των εποπτειών της εξεταστικής του Ιουνίου 2017 έχει αναρτηθεί στο site της ΟΔΕ. Για να το δείτε, κάντε κλικ εδώ.

 

Προκήρυξη Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Ο.Δ.Ε.

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτορικών Φοιτητών για το ακαδ. έτος 2017-2018. 

 

Πρακτική Άσκηση Καλοκαίρι 2017

Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση για τη καλοκαιρινή περίοδο υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του ΟΠΑ www.dasta-is.aueb.gr.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών: Από 08/05/2017 έως και 21/05/2017

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να λάβουν υπ’ όψιν τα εξής :

 1. Να ενημερωθούν για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης από την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» καθώς και για τους όρους συμμετοχής που ισχύουν ανά Τμήμα. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει έως 23/05/2017, συνεπώς θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων μέχρι αυτή την ημερομηνία.
  1. ΟΛΟΙ οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ για την Πρακτική Άσκηση.
  2. Οι φοιτητές θα πρέπει να εισάγουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Αν δεν έχετε ή θέλετε να το βελτιώσετε μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο προετοιμασίας για την πρακτική άσκηση στις 11 Μαΐου. Δείτε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση.
 2. Η διενέργεια συνεντεύξεων και η τελική επιλογή γίνεται από την εταιρία. Οι εταιρείες θα λάβουν τα βιογραφικά σας μετά το πέρας των αιτήσεων και θα σας καλέσουν εφόσον ενδιαφέρονται στους χρόνους που θα ορίσουν οι ίδιες.
 3. Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σας άσκησης ορίζεται από τις 08/06 και μετά, πάντα μετά από συνεννόηση με το γραφείο πρακτικής άσκησης.

Στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να συμμετάσχετε μόνο μία φορά (είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ, είτε με άλλους πόρους). Στη τρέχουσα περίοδο πρακτικής άσκησης δεν υπάρχει χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη έρθει σε επαφή με εταιρία της επιλογής τους στην οποία επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ. Λεπτομέρειες για τους όρους ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα, μπορείτε να δείτε την Ερώτηση 18 στον ιστότοπο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ: http://www.internship.aueb.gr/faq.php ).

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης & Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  (Αντώνης Ρούσσος, roussos@aueb.gr, 210- 8203825)
 • Τμήμα Πληροφορικής  (Ελευθερία Νυφλή, enifli@aueb.gr, 210- 8203815)
 • Τμήμα Στατιστικής & Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αγγελική Παναγιωτίδου, apan@aueb.gr, 210- 8203825)
 • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Μαρία Κανέλλα, mkanella@aueb.gr, 210- 8203813)

ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 11.00 ΜΕ 15.00

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ διοργανώνουν σεμινάριο προετοιμασίας για όσους φοιτητές θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για τη καλοκαιρινή περίοδο 2017.

Ημερομηνία: Πέμπτη 11 Μαΐου 2017

Τόπος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

Ώρες: 11.00 – 15.00 (Απαραίτητο να βρίσκεστε στην αίθουσα 15 λεπτά πριν την έναρξη του σεμιναρίου)

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική, αλλά κρίνεται αναγκαία η παρακολούθησή του.

Θεματολογία Σεμιναρίου:

•              Ενημέρωση για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ

•              Ολοκληρωμένο Βιογραφικό Σημείωμα

•              Συνέντευξη επιλογής – τεχνικές έκφρασης & πρωτόκολλο συμπεριφοράς

•              Ομαλή & αποτελεσματική ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον

Σημείωση: Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους εκτυπωμένο το έγγραφο «Βιογραφικό Σημείωμα».

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το σεμινάριο γίνονται ηλεκτρονικά έως και την Τρίτη 09/05/2017. Θα λάβετε επιβεβαιωτικό email για τη συμμετοχή σας την Τετάρτη 10/05/2017 από το γραφείο μας.

 

Ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2017

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των πτυχιούχων της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2017 του Τμήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρες:

- 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Α – Λ

- 13:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Μ – Ω

Παρακαλούνται οι πτυχιούχοι εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2017, οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην τελετή ορκωμοσίας να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017, τηλεφωνικά (τηλ. 210-8203310 στους υπεύθυνους πτυχίου κα Βούρβαχη - κ. Ρωμανό ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο ode@aueb.gr ).

Οι πτυχιούχοι, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην τελετή ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία, ημέρες καιώρες υποδοχής κοινού, (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 / Παρασκευή 11:00-13:00),προκειμένου να υπογράψουν την καθομολόγησή τους (έναρξη από 10 Μαΐου), αλλιώς η ορκωμοσία θα θεωρηθεί σαν να μην έχει γίνει.

Κατά την Υπογραφή, θα έχουν μαζί τους υποχρεωτικά, αστυνομική ταυτότητα, φοιτητική ταυτότητα,  φοιτητικό  εισιτήριο και βιβλιάριο ασθενείας (όσοι δεν τα έχουν παραδώσει). 

Επισημαίνεται ότι την ημέρα της ορκωμοσίας όλοι οι συμμετέχοντες πτυχιούχοι θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να παραλάβουν την τήβεννο.

Αθήνα, 28  Απριλίου 2017

    Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ο.Δ.Ε.

 

Ύλη των μαθημάτων των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδ. έτους 2017-18

Η ύλη των μαθημάτων, των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδ. έτους 2017-18 είναι η ακόλουθη:

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Μάνατζμεντ: Εταιρικές Λειτουργίες - Σαλαβού Ε. και Κυριακίδου Ο., εκδόσεις Rosilli (2010): Όλα τα κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνονται στην ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων.

2. Προσεγγίσεις στη θεωρία των οργανώσεων - Μακρυδημήτρης Α., εκδόσεις Καστανιώτη (2004): Όλα τα κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνονται στην ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων.

 

 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Περίγραμμα Εξεταστέας Ύλης

Ζήτηση και Προσφορά, Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς, Οικονομική Αποτελεσματικότητα στις Αγορές Προϊόντων, Αγορές σε Δράση, Φόροι, Παγκόσμιες Αγορές σε Δράση, Καταναλωτική Επιλογή και Ζήτηση, Παραγωγή και Κόστος, Πλήρης Ανταγωνισμός, Μονοπώλιο με Ενιαία Τιμή, Μέθοδοι Τιμολογιακής Ρύθμισης του Μονοπωλίου, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός, Οι Αγορές Παραγωγικών Συντελεστών.

Κύρια Συγγράμματα  - Βοηθήματα

(1) «Μικροοικονομική,  Θεωρία - Πρακτική», των Robin Bade και Michael Parkin, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2010.

(2) «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών», των Παναγιώτη Λορεντζιάδη και Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2η Έκδοση, 2016.

Σημείωση

Η εξέταση του μαθήματος θεωρεί ως δεδομένη τη γνώση της ύλης του μαθήματος «Ποσοτικές Μέθοδοι Ι / Γενικά Μαθηματικά για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων» του Α΄ Έτους Σπουδών του Τμήματος ΟΔΕ.

 

 • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι

Περίγραμμα Εξεταστέας Ύλης

Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων με Απαλοιφή - Μέθοδος Gauss και Μέθοδος Gauss - Jordan, Πίνακες και Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων Με Αντιστροφή, Ορίζουσα Πίνακα και Εύρεση Αντίστροφου Πίνακα Με Ορίζουσες - Η Μέθοδος Cramer, Ρυθμός Μεταβολής και Παράγωγος Συνάρτησης, Διαφόριση Συναρτήσεων – Κανόνες Παραγώγισης, Κανόνας της Αλυσίδας – Κανόνας της Αντίστροφης Συνάρτησης – Διαφόριση Εκθετικών και Λογαριθμικών Συναρτήσεων, Ποσοστιαίος Ρυθμός Μεταβολής – Ελαστικότητα – Παράγωγοι Ανώτερης Τάξης – Κυρτότητα, Μερική Παράγωγος - Ολικό Διαφορικό - Ολική Παράγωγος - Ιακωβιανός Πίνακας - Εσσιανός Πίνακας, Πλεγμένες Πραγματικές Συναρτήσεις και Θεώρημα Πλεγμένης Συνάρτησης, Πλεγμένες Διανυσματικές Συναρτήσεις, Βελτιστοποίηση Πραγματικών Συναρτήσεων Μιας Μεταβλητής Χωρίς Περιορισμούς, Βελτιστοποίηση Πραγματικών Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών Χωρίς Περιορισμούς, Βέλτιστη Τιμή Συναρτήσεων - Συναρτήσεις Μέγιστης Τιμής και Θεώρημα της Περιβάλλουσας Καμπύλης, Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων Δύο Μεταβλητών Με Περιορισμό Μία Εξίσωση - Μέθοδος Πολλαπλασιαστών Lagrange - Συνθήκες Δεύτερης Τάξης, Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών Με Περιορισμό Εξισώσεων Με τη Μέθοδο Πολλαπλασιαστών Lagrange, Βέλτιστη Τιμή Συναρτήσεων - Συναρτήσεις Μέγιστης Τιμής και Θεώρημα της Περιβάλλουσας Καμπύλης, Αόριστο Ολοκλήρωμα, Ορισμένο Ολοκλήρωμα, Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις - Διαφορικές Εξισώσεις Πρώτης Τάξης, Πρόσθετες Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορικών Εξισώσεων, Εξισώσεις Διαφορών, Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Οικονομικών.

Κύριο Σύγγραμμα - Βοήθημα

«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών», των Παναγιώτη Λορεντζιάδη και Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2η Έκδοση, 2016.

 

1. Μάνατζμεντ: Εταιρικές Λειτουργίες - Σαλαβού Ε. και Κυριακίδου Ο., εκδόσεις Rosilli (2010): Όλα τα κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνονται στην ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων.

2. Προσεγγίσεις στη θεωρία των οργανώσεων - Μακρυδημήτρης Α., εκδόσεις Καστανιώτη (2004): Όλα τα κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνονται στην ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων.

 

Ημέρες Καριέρας του ΟΠΑ

Το Γραφείο Διασύνδεσης, στα πλαίσια της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), δραστηριοποιείται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1992 και έχει σημαντικό έργο να επιδείξει στο πεδίο της απασχόλησης των υποψηφίων στο
πανεπιστήμιο μας.

Συγκεκριμένα, αποστολή του Γραφείου Διασύνδεσης είναι να παρακολουθεί τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, να συνδέει τον εκπαιδευτικό και επιστημονικό χώρο με τον παραγωγικό με σωστή και έγκυρη πληροφόρηση και ενημέρωση και να συμβάλλει στην εύρεση θέσεων εργασίας τόσο σε τελειόφοιτους όσο και σε απόφοιτους του Πανεπιστημίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε χρόνο οργανώνονται οι Ημέρες Καριέρας του ΟΠΑ με την ευθύνη του Γραφείου Διασύνδεσης, εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται ανελλιπώς σε ετήσια βάση τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί μία από τις πλέον δημοφιλείς εκδηλώσεις καριέρας ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην χώρα και έχει καθιερωθεί στην συνείδηση όλων, υποψηφίων και επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, αποτελεί μία πρώτης τάξης ευκαιρία και για τις δύο πλευρές - επιχειρήσεις και υποψηφίους, να διερευνήσουν τις προοπτικές συνεργασίας τους. Για τον σκοπό αυτό, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις λαμβάνουν μέρος σε συναντήσεις / συνεντεύξεις γνωριμίας με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και αποφοίτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η εφετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μάη 2017, στην Τεχνόπολη του Δ. Αθηναίων στο κτίριο του Μηχανουργείου. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος περισσότερες από 45 μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις συναντώντας περισσότερους από 400 φοιτητές και αποφοίτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

https://www.aueb.gr/el/career

Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ERASMUS+ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-18

Για να δείτε τα αποτελέσματα του ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 κάντε κλικ εδώ.

 

 
Περισσότερα Άρθρα...

Επισκεφτείτε μας στο Facebook RSS